Hjem devider Om barnehagendeviderÃ…rsplan 2017deviderAvdelingerdeviderForeldresamarbeid og SUdeviderSU og FAU 2016-2017Vil du bli med i SU eller FAUdeviderBrannverndeviderKontakt OssdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderMÃ¥nedsbrevdevider Logg inn devider

Vil du bli med i SU eller FAU

 

 

Foreldre medvirkning

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

 

 

 

 

VIL DU BLI FAU eller SU REPRESENTANT

 

Som SU eller FAU-representant får du anledning til å bli kjent med barnehagen som virksomhet på en litt annen måte enn i levere- og hentetiden.

 

Du får ta del i planlegging og utforming av blant annet årsplan samt mulighet til å bli bedre kjent med både foreldre og personale

De som blir med i dette arbeidet bør synes det er interessant å være med å arrangere ulike sosiale arrangementer for barna og diskutere barnehagens innhold og rammer.

 

Dette skrivet er laget for å gi SU- og FAU-medlemmer en orientering om hva arbeidet innebærer. Hensikten er å beskrive hvordan samarbeidet mellom foreldre / foresatte og barnehagen som er beskrevet i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold praktiseres i vår barnehage.

 

Informasjon om FAU og SU

 I barnehageloven § 4 står det; ”For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

 

”Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø

 

 Foreldrerådet (dvs. alle foreldrene i barnehagen) velger representanter til foreldrenes arbeidsutvalg, forkortet FAU.

 

SU og FAU arbeider med saker som berører den daglige virksomheten i barnehagen. Barnehagen har valgt å la FAU representere foreldrerådet i en del saker. FAU må sikre seg at de uttaler seg på vegne av flertallet i foreldrerådet.

 

 

FAU

Det velges 1 representant og 1 vara fra hver avdeling.

For å sikre kontinuiteten i FAU-arbeidet er det er ønskelig at halvparten av representantene sitter i minimum to år..

 

Konstituering av FAU.

FAU konstituerer seg selv på første FAU-møte på høsten.

På dette møtet velges personer til følgende roller:

·       FAU-leder

·       Nestleder

·        2 Representanter til SU – 1 fra hver fløy

·       Kasserer

·       Sekretær (dersom dette ikke går på rundgang)

 

På første møte skal det lages liste med FAU-medlemmenes navn, telefonnummer og e-mail som legges ut på hjemmesiden. Dette for at alle foreldre skal være orientert om hvem de kan kontakte dersom de har saker for FAU.

 

FAU sine oppgaver:

·       FAU skal ta opp saker som foreldrene melder inn, så sant dette ikke er saker som berører kun enkeltbarn. I de tilfellene skal FAU henvise foreldrene direkte til pedagogisk leder eller styrer.

·       FAU skal holde foreldrerådet informert om pågående saker i form av at referatene er tilgjengelige på nettside.

·       FAU skal bidra med konstruktive forslag i forhold til den daglige drift av barnehagen

·       FAU skal arrangere 1-2 sosiale arrangementer i løpet av barnehage året.

 

FAU leders oppgaver:

·       Registrere saker som skal opp i FAU-møtet.

·       Kalle inn til FAU-møter ved behov.

·       Sørge for at det blir skrevet referat fra FAU-møtene. Referatet bør utgis senest to uker etter FAU-møtet.

·       Holde kontakt med styrer i form av telefon eller e-mail.

·       Sette opp dato til arrangementer arrangert av FAU.

 

FAU leder kan fordele disse oppgavene mellom FAU medlemmene.

 

Kasserers oppgaver:

·       Sørge for å holde regnskap med de midler FAU disponerer.

·       Holde orden på inntekter og utgifter i forbindelse med FAU-

            arrangementer.

·       Betale ut mot kvittering, for å dekke berettigede utgifter.

 

Samarbeidsutvalget, SU.

 

I Barnehagelovens § 4 står det at

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ.”

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.  Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.”

 

Hos oss består Samarbeidsutvalget av 1 foreldre fra hver fløy, styrer / assisterende styrer representerer eier fra personalet møter de tillitsvalgte fra henholdsvis Utdanningsforbundet (pedagogisk leder) og Fagforbundet (assistenter/barne og ungdomsarbeider)

 

Konstituering av SU:

SU konstituerer seg på det første møte på høsten. Styrer har ansvar for å kalle inn til dette.

 

På møte velges personer til følgende roller:

·       Leder

·       Nest leder

·       Sekretær

 

Det skrives referat fra møtene som skal gis ut senest to uker etter møte og som også legges ut på barnehagens hjemmeside.

 

Saker av konfidensiell art leges ikke ut på hjemmesiden

Alle medlemmene av SU skal skrive under på taushetserklæring som blir oppbevart i barnehagen.

 

SU sine oppgaver:

·       SU drøfter, samkjører og avgjør saker som er meldt inn fra FAU, foreldre, personalet og eier

·       SU skal være med på drøftinger og legge føringer for barnehagens mål og planarbeid

·       SU fastsetter barnehagens årsplan .

·       SU skal holdes orientert av styrer, om barnehagens økonomiske rammer, budsjett og personalsituasjon

 

SU – leders oppgaver:

·       Er møteleder

 

SU – nest leder

·       Overta leders oppgaver dersom denne er forhindret til å delta

Sekretær

·       Skriver protokoll

 

SU representantenes oppgaver

·       Representer henholdsvis foreldrerådet, FAU og personalet

·       Diskutere saker med FAU/personalet i forkant

·       Informere FAU/personalet i etterkant

 

Ved avstemning har hver representant en stemme, og vanlig flertallvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

Styrers oppgaver i forholdt til SU og FAU:

·       Fastsetter dato for første FAU møte og selv møte

·       Styrer skal delta på det første FAU-møtet på høsten, for å informere om FAU sitt arbeid i forhold til barnehagen.

·       Utover dette deltar barnehagens styrer på FAU-møter når det skal drøftes saker som vedrører barnehagedriften eller etter ønske fra FAU

·       Informere, hvis mulig, om endringer i personalsituasjonen i forkant.

·       Styrer har møte, tale  - og forslagsrett i SU.

·       Styrer kaller inn til SU møter

 

 

SBF (stavanger barnehagenes foreldreforening)

 

Er en frivillig organisasjon som ble startet i 1991, av foreldre / fau i de kommunale og private barnehagene i Stavanger. Målet var å samle alle Fau`ene rundt de samme sakene, slik at vi ble hørt bedre. Styret i SBF i dag består av 4 personer, 2 stk fra kommunal og 2 stk fra privat barnehage.

 

SBF sitter i kommunalstyret for oppvekst med forslags og talerett, men uten stemmerett.

 

SBF bistår barnehager (FAU) med råd og veiledning om hvor de kan henvende seg og hvem de kan kontakte i de aktuelle sakene. SBF engasjerer seg ikke i enkeltsaker (saker som kun gjelder enkelt barnehager) i annet enn generell rådgivning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULNA

BarnehageWeb utviklet av Byte AS